Haberler / Duyurular Duyurular  İ L A N
T.C.
BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 
S. NO İLİ/İLÇESİ MAH. MEVKİİ - CİNSİ YÜZ  ÖLÇÜMÜ MUH. BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ 

1- Hacıhasan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı, No:20-G ( D Blok, 8 No.lu Dükkan) 150,00M2 300.000,00.-TL
                     300.000,00 x %3 =9.000,00.TL       Saat :  14:30
2- Hacıhasan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı, No:20-H (D Blok, 9 No.lu Dükkan) 150,00M2 300.000,00 TL
                     300.000,00  x %3 =9.000,00 TL      Saat : 14:40
 
1-Belediyemize ait yukarıdaki listede belirtilen 2 (iki) adet dükkanın satış ihalesi Belediye Başkanlığının 30/09/2022 tarih ve E.81769 sayılı onayı ile 25/10/2022 tarihine rastlayan Salı günü Babaeski Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda Belediye Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü aşağıdaki yazılı belgeleri Encümen Üyeleri huzurunda ibraz etmeleri gerekmektedir. 
                       
Katılacaklardan istenecek belgeler:
a- Nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için)
b- İsteklilerin tebligat adres beyanı.
c- İhaleye iştirak edecek kişilerin Tüzel Kişilik olması halinde;  2022 yılı onaylı Tüzel Kişiliğinin kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yerden alacağı Tüzel Kişiliğinin faaliyette olduğuna dair belge.
d- İhaleye iştirak edeceklerin Gerçek ve Tüzel Kişilik olması halinde Noter tasdikli imza sirküleri.
e- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi.
g- İhaleye iştirak edecek kişilerin  Belediyemize borcu olmadığı gösterir belge.
h-İhale şartnamesini satın aldıklarına dair tahsilat makbuzu
ı- Geçici teminat makbuzu.
. Satılacak olan dükkanların muhammen bedeli ve geçici teminatı yukarıya çıkartılmış olup, geçici teminat %3, Geçici teminat 25/10/2022 günü saat 12:30’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne nakit olarak yatırmaları gerekmektedir.
 
Satılacak olan dükkanlar KDV’den muaftır.
 
Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
İhale şartnamesi her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir ve şartname 250,00.-TL karşılığında satın alınabilir.
  
  
              
  
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                   
                                                                                                     


 

 

 MENÜ

E-Hizmetler
  Başkan
  Kurumsal
  Babaeski
  Haberler-Duyurular
  Projeler
  İletişim
  E-Borç Sorgulama
  İmar Durumu
  Kent Bilgi Sistemi
  Hizmet Masası
  Bilgi Edinme
  Kan Bankası
  Ücrete Tabi İşler
Babaeski Belediye Başkanlığı Fatih Caddesi Babaeski / KIRKLARELİ
TELEFON     0 (288) 512 12 36
FAX             0 (288) 512 41 20
E-POSTA     info@babaeski-bld.gov.tr
   TR21-11-KÖA-1-19 Sözleşme No'lu İnteraktif Belediye Hizmetleri Projemiz Trakya Kalkınma Ajansı tarafından
 finanse edilmektedir.