Babaeski Babaeski Tarihi  1890-1906 Tarihleri Arasında "EDİRNE" Gazatesinde Yayınlanan Babaeski İle İlgili Haberlerden Örnekler

     Edirne Vilayetinin resmi yayın organı olan Edirne Gazetesi, 1867 yılında yayın hayatına baþlamış, ilk sayısı 1867 yılı Agustos ayının on yedisinde çıkartılmıştır Hafta da birgün sadece Perşembe günü çıkartılmış olan bu gazete, Türkçe, Rumca ve Fransızca olarak üç dilde yayınlanmıştır. Müdürü Şevket Beydir.

     Geliri Edirne "Mekteb-i hamidiye" Hamidiye Mektebine bırakılmıştır. Gü-nümüzde bu gazete on altı cilt olarak, Edirne Il Halk Kütüphaneşinde bulunmaktadır.

     Istanbul'dan Edirneye gönderilen yazılar, çeşitli bilgiler ile birlikte istatistik bil- gilerinde yer aldığı bu gazetede, o dönemde Edirne vilayetine bağlı kaza ve sancaklara ait güncel haberlere de yer verilmektedir. Bu gazetede yayınlanmış olan Babaeski ile ilgili haberlerden, bir kaçını burada vermeye çalışacağım.

"Edirne Gazetesi" 
21 Recep 1307 / M:19.03.1890

     Baba-i Atik "Babaeski" kasabasının tekye civarında kıpti Mehmet 'in hanesinde yangın çıkmış ise de yayılmadan söndürülmüştür.

12 Ramazan
1308 / M:26.04.1891

     Kırk Kilise "Kırklareli" sancağı Baba-i Atik kazası Belediye Tabipliğine, Mekteb-i Tıbhiyei Mülkiye mezunu Ibrahim Ethem Efendi tayin olunmuştur.

16 Zilhicce
1308 / M:23.07.1891

     Kırkkilise (Kırklareli) sancağına bağlı Baba-i Atik kazasındş açık bulunan kaymalsarnhğa, Sarı Şaban Kaymakamı Abdurrahman Bey'in tayin edildigi Dahiliye Nezareti "Iç işleri Bakanlığından bildirilmiştir.

29 Zilhicce 
1310 / M: 01.07. 1893

     Babaeski kazasına. yarım saat uzaklıktan getirilmekte olan suların,su yoilarına yapılan ilavelerle, Cedit Ali Paşa Cami'i şadırvanına aktarıldığı Kırkkilise Mutasarflığından vilayete bildirilmiştir.

17 Zillıicce
1311 / M:21 .06.1894

     Babaeski kazası Hacı Hasan Mahallesi yardım seven ahalisinden Hacı Mehmet Ağa adı geçen mahallede bir çeşme yaptırdığı gibi, bu defa da Dindoğru Mahallesinde yeni bir çeşme yaptırmaya başlamış olduğu adı geçen mahalden gelen mektuptan öğrenilmiştir.

7 Recep 
1312 / M: 03.01.1895

     Geçen Cumartesi gecesi Babaeski kazasının Tilki Pınar'ı köyünde Ali oğlu Mahmut'un saptan yapılmış kulübesi bacasından kaza ile ateş almış, yetişen köy halkı sakinlerinin müdahalesi ile yangının yayılmasına meydan verilmeden söndürülmüş, yalnızca kulübenin yandığı bildirilmiştir.

26 Şaban 
1312/M:04.03.1894

     Geçen Çarşamba sabahından başlayarak otuz altı saat süren yağmurdan dolayı meydana gelen sellerden Kırkkilise (Kırklareli) kasabası içinden geçmekte olan dere taşmış, birçok dükkan su altında kaldığı gibi, bir kısım duvarlarla şosenin bir kısmı harap olmuş, kasabaya bir saat uzaklıkta diğer bir derede taşarak güzergahındaki iki değirmeni kısmen yıkmıştır.

     Babaeski civarında akan dere de taşmış, etrafındaki bahçe ve kulübeleri, Nadırlı köyünde yirmi dokuz evi, AIpullu dereside taşarak bazı evleri su altında bırakmış ise de, ahaliden ve hayvanlardan ölen olmamıştır.

     Babaeski ile Paylu Köyü arasında iki yüz metre ki köprünün de bir kısmı sellerden zarar görmüş, buradan Istanbul'a gidecek olan beş numaralı trenin hareket etmesi mümkün olmadıgı gibi, Istanbul'dan Edirne'ye hareket etmiş olan altmış iki numaralı tren dahi Babaeski'ye kadar gelebilmiştir.

11 Ramazan 
1312 / M:08.03.1895

     Babaeski civarındaki tren köprüsü, meydana gelen sellerden söküldüğü için,trenlerdeki yolcular, köprüden aktarma yaparak yollarına devam etmekte idiler.

     Adı geçen köprünün yeniden tamiri yapılarak, geçen Perşembe gününden itibaren vagonlar lokomotifsiz olarak, birer birer köprüden geçmeye başlamışlardır.

24. Safer
1313 / M:15.08.1895

     Babaeski kasabası kenarında, Seva'nın harmanı yanında, altmış kadar kızılca demetleri, Alpullu köyünde, Istipa'nın iki buçuk araba kadar arpa demetleri ateş alarak tutuşmuş demetler yandığı halde ateş etrafa yayılmadan söndürülmüştürz Yapılan inceleme sonunda arpa demetlerinin, kasten yakılmı olduğu anlaşılmış olduğu kaymakamlık tarafından bildirilmiş, Seva'nın demetlerinin de yan tarafından yakılmış olabileceğinden şüphe edilerek, durumu ile ilgili tahkikat başlatılmış olduğu,her durumda zahirenin ihraç edilmesinin gerekli olduğu ile ilgili yazıya cevap olarak bildirilmiş olduğu Kırk Kilise Mutasarrıflığınca açıklanmıştır.

1 Rebiülevvel 
1313 / M:22.08.1895

     Babaeski'den yazıldrğına 9öre: Geçen Salı gecesi, Babaeski'de bakkal Hristaki'nin dükkanından çıkan yangın, diger binalara da sıçramış, bakkal, manifatura dükkanları, ruştiye mektebi de dahil olmak üzere otuz bir bina yandıktan sonra söndürülebilmiştır Yangında ölen olmamıştır.

8 Reblülevvel
13 13/M:27.09.1895

     Babaeski kazası kaymakamlığına Keşan Kazası Kaymakamı Rıfat Efendi atanmıştır.

6. Zilhicre
1315 / M:27.04.1898

     Çorlu, Babaeski (Emlak-ı Hümayun şubeleri dahilinde) merkez ilçe ve köylerinde aşı memuru tarafından bu defa 510 çocuğa çiçek aş ısı yaprlmış oldugu emlak-ı Hümayun Komisyon Başkanlığrndan bildirilmiştir.

10 Rebiülevvel
13161M:29.07.1898

     Babaeski kazasında yüz çocuğa çiçek aş ısı yapilmıştır.

7 Rebiülahir 
1316/M:25.08.1898

     Babaeski Kumrular köyünde bulunan mektebe 200 kuruş maaşla bir muallim (ögretmen) tayin edfldiği bildirilmiştir.

14 Rebiülahir 
1318 /M:10.08.1900

     Baba Atik'te üç yüz üç çocuğa çiçek aşısı yapılmıştır.

27 Şaban 
1318 / M:20.12.1900

     Baba-i Atik Kazası Kaymakamı Nuri Bey'e üçüncü rütbeden Mecidiye Nişanı verilmiştir.

9 Zilkade 
1318 1M: 28.02.1901

     Babaeski istasyonu çivarında, Düğüncülü Çiftliği önünde eski tren köprüsü seller nedeniyle bozulmuş olduğundan, Istanbul'a gitmekte olan Ekspres ve trenlerin Babaeski istasyonunda takviyeleri gerekli olmuş, yolcular aktarma ile yollarına devam etmişlerdir.

13 Sefer
1319 / M: 31.05.1901

     Edirne Emlak-i Hümayun Komisyonu tarafından görevlendirilen aşı memuru tarafından Babaeski ve köylerinde dört yüz , Keşan'da yüz seksen çocuğa çiçek aşısı yapılmıştır.

1 Ramazan
1319 /M:12.12.1901

     Baba-i Atik'te, Jandarma süvari hayvanlarına ait bir ahır olmadığından, dört bin kuruş sarf edilerek on beş beygir alabilen bir ahır yapılmıştır.

5 Zilkade 
1319 / M: 14.02.1902

     Kanün-i sni "Ocak ayı"nın 27.gecesi başlayan 2-3 gün süren yağmurun sonunda, Ergene nehri kenarında bulunan Çor[u,Lüleburgaz, Babaeski, Hayrabolu, Havsa ve bazı yerlerde seller meydana gelmiş. Adı geçen nehir, bu yağmurun sonunda taşmış, her taratı işgal eden sular, zaman zaman şose ve köprüleri telgraf hattını tahrip etmiş. Haberleşme durduğu gibi tren hattı da çok kötü zarar görmüş, Istanbul'a ulaşım zorlaşmıştır.

     Alınan bilgiye göre, sellerin Babaeski istasyonu civarında meydana getirdiği zarar çok önemlidir. 211. km.deki köprü zarar görmüş. Hattın dolgu olan kısmı, Seyitler Istasyonu tarafında birkaç yüz metre yer ve Lüleburgaz yönünde bazı yerleri bozulmuş; Lüleburgaz Babaeski istasyonları arası su altında kalmıştır.

     Babaeski ile Pavliköy arasında önemli hasar varsa da sular tamamen çekilmediği için tespiti mümkün olamamıştır.

     Padişah tarafından, bozulan yerlerin hızlı bir şekilde tamir edilmesi için emir verilmiş.Kalas,taş v.s, gibi gerekli malzemeler tedarik edilerek tamire başlanmış,Vilayet Jandarma komutanı Muh{is Paşa ve Babaeski Kaymakamı teftiş için hat boyuna gitmişlerdir.

12 Zilkade
1319 / M : 21.02.1902

     Babaeski Emlak-ı hümayun şubesince;Tabtık, Necatiye, Naib Yusuf, Minnetler köylerinde kerpiçten yaptırılmış ve harap bir hale gelmiş olan camilerin yeniden yaptırılmasına karar verilmiş, keş ifleri yapılarak Dersaadete (Istanbul'a) bildirilmiştir.

19 Zilkade
1319 / M:28.12.1902

     Babaeski kazası Kokarça Köyünde, bir kuduz kurt ortaya çıkarak, halkın bir kaçını ve hayvanları ısırdıktan sonra öldürülmüş. Kuduz kurt tarafından ısırılmış olan hastalar, tedavi edilmek üzere Istanbul'a gönderilmiştir.

17 Recep 
1324 / M: 06.09.1906

     Babaeski kazası Hamidiye Mahallesinde, Haztne-i hğssa şahaneden yaptırılmış olan lptidüi Mektebi ve tamir ettirilen su yollarının açılışı yapılmıştır.

9 Şaban 
1324 / M:28.09.1906

     Mekteb-i Mülkiye-i Şahaneden mezun olup, diğer yörelerde de kaymakamlık yaptıktan sonra Babaeski Kaymakamlığı'na tayin edilen Celal Bey tarafından "Kitab-ül Resmiye"adıyla bir eser yazılmıştır.

     Adı geçen eserde, resmi kurallar hakkında bilgiler verilmekte; resmiyette dikkat edilmesi gerekli edebi kurallar örneklerle anlatılmaktadır.

     Fiyatı beş kuruş olan bu kitaptan birer tane edinilmesi tavsiye edilir. Böyle bir kitabı yay]nlamış olduğu için de Kaymakam Celal Bey'e teşekkür ederiz.

4 Ziİkade
1324 IM:20.12.1906

     Babaeski Emlak-ı hümayun şubesine bağlı Taşavlu köyünde, bir mektep ve bir caminin yapılmasına irade-i seniye "padişah izni" verilmesi

21 Zlikade
1325 /M:27.12.1907

     Babaeski ve Çorlu kazalarının ihtiyacı olan tohumluk zahirenin, parasını sonradan ödenmek üzere verilmesi.

     Edirne gazetelerinde bu haberlerin dışında Babaeski ile ilgili olarak, Babaeski Belediye Hekimi tarafından düzenlenerek, Edirne Vilayetine bildirilen, doğum ve ölüm ile ilgili istatistik, Edirne gazetesinde yayınlanmıştır. Bu istatistikler, Edirne Sıhhiye Müfettişliğinin isteği üzerine, Babaeski Belediye hekimi tarafından her ayın sonunda, düzenli bir şekilde hazırlanarak gönderilmiştir. Ornegin: "1893 yılı Nisan ayında Babaeski'de; 5'i erkek 3'ü kadın olmak üzere 8 kişi ölmüş, yine aynı ay içersinde; 8'i erkek, 3'ü kız çocugu olmak üzere toplam 11 çocuk doğmuştur. 1893 yılı Mayıs ayında ise 2'si kadın l'si erkek olmak üzere üç ölüm meydana gelmiş ve 7 kız çocuğu da doğmuştur." 

 MENÜ

E-Hizmetler
  Başkan
  Kurumsal
  Babaeski
  Haberler-Duyurular
  Projeler
  İletişim
  E-Borç Sorgulama
  İmar Durumu
  Kent Bilgi Sistemi
  Hizmet Masası
  Bilgi Edinme
  Kan Bankası
  Ücrete Tabi İşler
Babaeski Belediye Başkanlığı Fatih Caddesi Babaeski / KIRKLARELİ
TELEFON     0 (288) 512 12 36
FAX             0 (288) 512 41 20
E-POSTA     info@babaeski-bld.gov.tr
   TR21-11-KÖA-1-19 Sözleşme No'lu İnteraktif Belediye Hizmetleri Projemiz Trakya Kalkınma Ajansı tarafından
 finanse edilmektedir.