ANASAYFA
KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

BABAESKİ BELEDİYESİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Değerli Vatandaşlarımız; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. Babaeski Belediyesi olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, hizmet faaliyetlerimizden faydalanan vatandaşlarımız dahil, Babaeski Belediyesi bünyesinde ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından verilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. KVK Kanunu Hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

1. Babaeski Belediyesi kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor

www.babaeski-bld.gov.tr üzerinden e-Belediye ve e-Hizmet Masasında işlem yapan vatandaşlarımızın verdikleri veriler, vatandaşlarımızın rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Babaeski Belediyesi tarafından işlenmektedir.

2. Kayıtlara Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Aktarımı

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır: Kurumsal web sitemiz ve mobil uygulamalar üzerinden işlem yapanın / yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, 

 • Halk Masası üzerinden yapılan bildirimlere dair iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Elektronik ortam ve platformlarda (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, 
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek, 
 • Vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan işlem yapan vatandaşlarımızı tanıyabilmek ve vatandaş çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli kamusal faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek, 
 • Vatandaşlarımıza öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirebilmek, 
 • Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet, istek ve önerilerini değerlendirebilmek, 
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

3. Babaeski Belediyesi kişisel verileri hangi koşullar altında korunuyor

Babaeski Belediyesi ile paylaşılan kişisel veriler, Babaeski Belediyesi gözetimi ve kontrolü altındadır. Babaeski Belediyesi, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

 

4. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir

Belediyemize başvurarak KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 6. KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu: Babaeski Belediyesi