BABAESKİ
Kent Konseyi

Kent Konseyi

KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

MADDE 1 – 8/10/2006 tarihli ve 26313 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliğinin İkinci Bölümünün başlığı ve 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kent Konseyinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri

MADDE 5 – (1) Kent Konseyleri belediye teşkilatı olan yerlerde, mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde, 8 inci maddede belirtilen üyelerden oluşur.

(2) Kent konseyi genel kurulu ilk toplantısını yapmak üzere belediye başkanının çağrısı ile toplanır. Belediye başkanının başkanlığında toplanan genel kurul, toplantıyı idare etmek üzere üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçer.

(3) Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, kent konseyi yürütme kurulu ve kent konseyi başkanı seçilir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünün başlığı ve 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kent Konseyi Üyeliği ve Organları

MADDE 8 – (1) Kent konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:

a) Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,

b) Belediye başkanı veya temsilcisi,

c) Sayısı 10’u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,

ç) Mahalle sayısı yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarları, diğer belediyelerde belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,

d) Beldede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,

e) Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci,

f) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri,

g) Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir. ç) Kent konseyi başkanı

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – (1) Genel kurul, kent konseyinin en yetkili organı olup 8 inci maddede sayılan üyelerden oluşur. Genel kurul, her yıl ocak ve eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

(2) Genel kurula kent konseyi başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder.

(3) Genel kurul; yürütme kurulunun, meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çalışma yönergesi ile belirler.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Yürütme Kurulu, genel kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen, kadın ve gençlik meclis başkanlarının da yer aldığı en az yedi kişiden oluşur. Yürütme kuruluna kent konseyi başkanı, bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 11/A maddesi eklenmiştir.

Kent konseyi başkanı

MADDE 11/A – (1) Kent konseyi başkanı genel kurul tarafından seçilir. Kent konseyi başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.

(2) Kent konseyi başkanının seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur.

(3) Kent konseyi başkanının seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının birinci birleşimde tamamlanır.

(4) Kent konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi vekâlet eder.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 14/A maddesi eklenmiştir.

Genel Sekreterlik

MADDE 14/A – (1) Kent konseyi genel sekreteri, belediye başkanı tarafından önerilen üç aday arasından yürütme kurulu tarafından seçilir.

(2) Kent konseyi genel sekreteri, 6 ncı maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.

(3) Genel sekreter, kent konseyi başkanına ve yürütme kuruluna karşı sorumludur.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(2) Sekretarya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında genel sekretere karşı sorumludur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 16/A maddesi eklenmiştir.

Kent konseyinin mali yapısı

MADDE 16/A – (1) Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı: 8/10/2006 26313

Kent Konseyi, Belediye Kanunu'nun 76. Maddesi (03.07.2005 Tarih ve 5393 Sayılı) dayanılarak hazırlanan kent konseyi yönetmeliği çerçevesinde tüm belediyelerin kurmakla yükümlü olduğu konseydir. Kanundaki tanımı; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışıyla hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluşturan, kentin kalkınma öncekilerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği uzlaşmanın esas alınarak demokratik bir yapı oluşturulan yönetim mekanizmasıdır.

Görevleri

1-Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hem şehirlik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

2-Sürdürülebilir gelişme sorunlarının çözümüne yönelik uzun dönemli bir planın hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

3-Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,

4-Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

5-Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

6-Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

7-Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,

8-Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

9-Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

10-Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

11-Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.

Çalışma İlkeleri

a) Kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,

b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,

c) Kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,

d) Uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,

e) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,

f) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

Kent Konseyinin Oluşumu

Kent konseyi aşağıda belirtilen kişi. Kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur.

1) Bölgenin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,

2) Belediyenin içinde bulunduğu seçim bölgesi veya bölgelerinin milletvekilleri,

3) Belediye başkanı veya temsilcisi,

4) Varsa üniversiteden bir temsilci, birden fazla olması durumda her birine temsilen bir üye,

5) Sayısı onu geçmemek üzere Babaeski kaymakamlığı tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,

6) Meclis üye tam sayısının yüzde 30'unu geçmemek üzere, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından seçeceği temsilciler,

7) İlçemizin, il genel meclisinin üyeleri,

8) Belediye sınırları içindeki tüm muhtarlar,

9) Babaeski’de teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,

10) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, noterler, oda ve borsalar, baro, kooperatifler, birlikler, konuyla ilgili dernek ve vakıf temsilcileri,

11)Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma guruplarının birer temsilcisi,

12)Halkın içinden birer temsilci katılır,

Babaeski’nin değerlerine yeni değerler katarak, Babaeski’yi geleceğe taşımak, gelecek nesillere daha iyi bir Babaeski bırakmak için, burada yaşayan tüm bireylere önemli görevler düşmektedir. Seçimden seçime oy kullanıp “ben görevimi yaptım, artık sorumlular seçilmişlerdir” diyerek, toplumun ve kentin sorunlarına duyarsız kalmak çağdaş bir davranış değildir. Katılımcı demokrasinin gereği de bu değildir. AB reform yasaları ile her geçen gün önemsenen sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, odaların ve borsaların, muhtarların, halkın içinden katılımcıların vasıtası ile tüm bireylerin temsil edildiği kent konseylerinde görev almak ve fikir üretmek, planlama ve projelere katkı sağlayarak, bir anlamda birlikte yönetim anlayışına ortak olmak önemli bir olgudur.

Babaeski’nin geleceğe taşınması, Avrupa kenti olması ve kentin değerlerinin korunması için kentlilik bilincinin geliştirilmesi ve dünyadaki gelişmelere göre kentin yenilenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, oluşturacak olduğumuz Babaeski Kent Konseyine sivil toplum örgütlerimizin, meslek kuruluşlarımızın, odalarımızın, borsalarımızın, halkımızın istekli ve gönüllü olarak katılmaları, özverili çalışmaları ile Babaerkimiz için önemli fikirlerin ve projelerin ortaya çıkacağını umuyor ve buna yürekten inanıyorum.