BABAESKİ
Babaeski Tarihi

1892 Yılı Edirne Salnamesine Göre (Baba-i Atik) Babaeski Kazası

Edirne Valilerinden Hacı Ahmet İzzet Paşa'nın isteği üzerine hazırlanarak, Edirne Vilayet Matbaasında basılmış olan 1892 yılı Edirne Salnamesi, daha önce çıkmış olan salnamelerden farklı olarak, tarihi bilgiler ile birlikte önemli bilgiler de içermektedir. Edirne  Vilayeti ve buna bağlı sancak ve kazaların geniş olarak anlatıldığı bu salnamede Baba- eski le ilgili olarak ta şunlar yazılıdır:
İstanbul demiryolu üzerinde, Lüleburgaz, Uzunköprü, Havsa, Hayrabolu, Kırkkilise kazalarıyla çevrili, Kırkkilisenin 30 km. güneyinde, Edirne'nin 50 km. güneydoğusunda Ergeneye akan büyük derenin batı kenarında ve demiryolunun 10 km. kuzeyinde bulunmaktadır.

"İnsan resimleri görülen yer, Bulgarlar'ın özel amaçla yıktırdığı minarenin kesitidir. Bu camii'in minaresini 1328 (1912) istilasinda Bulgarlar, Camii'i kiliseye çevirmeye kalkişmiş idiler. İstirdattan sonra minarenin tamiri için yapılan keşifnameye 7 bin altin konuldu. Gemişler neler harcamışlar."

Babaeski'de Fatih Sultan Mehmet Çeşmesi

Demiryolu istasyonunda 50'ye yakın mağaza ve dükkân bulunup, büyük ölçüde zahire ihracatı buradan yapılır. Kasaba içindeki 4 mahalledeki 320 evde 1149 Müslüman, 246 evde 989 Hıristiyan ve 1 evde 9 Yahudi vardır. 347 dükkân, 4 han ve ortaokulla beraber 5 okul, 2 cami, 1 tekke, 1 kilise, 1 hükümet konağı, 1100 kuruş geliri ve o kadar gideri olan belediyesi vardır. Resmi emlak şubesi ile telgrafhane devlete aittir. Ayrıca 3 köprü, 4 çeşme ve 4 kiremithane vardır. Dindoğru mahallesindeki camii ahşap olup Fatih'in, Hacı Hasan mahallesindeki cami ise, gayet güzel, süslemeli ve bir kubbeli kâgir olup Cedid Ali Paşa tarafından yaptırı1mıştır. Camii’n kubbesi, Sultan Selim camiinin kubbesi model alınarak yapılmıştır. Kaza kenarında Varoş mahallesinden geçen Büyük Dere adlı nehrin kaynağı Kırkkilise dağları olup Ergene ile birleşir. Kazadaki çeşmelerden ikisini ve harap olan hamamı Ali Paşa yaptırmıştır. Köprülerden birisi altı gözlü ve taş olup Sultan II. Murat tarafından H:1043 - M:1634 tarihinde yaptırılmıştır. Alpullu köyü yakınında ve Ergene nehri üzerindeki beş gözlü taş köprü de şehit Mehmet Paşa’nın yaptırdığı hayır eserlerindendir. Kasaba içindeki ahşap tekkede, Tanrı ermişlerinden Sarı Saltuk gömülüdür. Ölüm tarihine ait bir bilgi elde edilemeyip, ancak adı geçenin, H:300-M:912 tarihlerinde Anadolu'dan buraya gelip birçok savaşlarda bulunduğu, mezarının Diyarbakır’dan olduğu anlatıldığına göre, adi geçen tekkenin onun makamı olacağı anlaşılıyor. Kendisinin yaşlılık dönemi olmasından dolayı kasabaya Baba-i Atik denmiş olduğu sanılmaktadır. Kaza, üçüncü sınıftan olup, Kara Halil, Çengerli, Pınarhisar, Kozciğaz, nahiyelerinden ve merkeze bağlı 31 köyde, kasaba dışında 1505 evde 5064 Müslüman nüfus, 1219 evde 5561 Hristiyan nüfus ve 18 evde de 82 çingene nüfus vardır. 41 dükkân, 4 cami, 11 mescit, değişik 31 okul, 9 kilise, 2 köprü, 10 çeşme, 5 kiremit ve tuğla ocağı vardır. Buğday, mısır gibi ürünleri fazladır. İthalat ve ihracatı değişik zahirelerden olup senede yaklaşık olarak 300000 kilo zahire elde edilir. Ziraat bankası şubesinin mevcudu olmayıp eski ve yeni açılan kredi ile 383252 kuruş sermayesi vardır.