BABAESKİ
Hangi Hizmeti Nasıl Alırız

İmar Plan Üretimi

 

     Plan Tadili veya Mevzii Plan Tekliflerinde; Dilekçe 

  • Tapu ve Tapu Yazısı 
  • 1/1000 ölçekli koordinatlı kadastral ve çap kadastral pafta örneği
  • Parsel maliklerinin şehir plancısına vereceği vekâletname 
  • Şehir Plancısı karnesi 
  • Teklif planda 1 adet kopya Şehir plancı imzalı 
  • Plan raporu 
  • Mevcut arazi kullanımı hakkında bilgi